Psycholog

Beata Strzechmińska.

Pracę na stanowisku psychologa szkolnego rozpoczęłam w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Skierniewicach 1.09.1997. Posiadam wykształcenie wyższe psychologiczne z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyłam Studium Podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów, kurs kwalifikacyjny – teoria i praktyka EEEBiofeedback w neuropsychiatrii (I i II stopień), szkolenie certyfikacyjne metodą Tomatisa uzyskując tytuł praktyka Tomatisa I stopnia. Czteroletnie Studium Psychoterapii.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą terapii NEST i psychoterapeutą terapii integratywnej spch nr 47. Stale superwizuję swoją pracę, zgodnie ze standardami psychoterapii.

Kiedy warto się zgłosić do psychologa szkolnego?

Jeśli pojawiają się u Twojego dziecka szeroko rozumiane problemy szkolne: kłopoty w nauce, trudności związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, relacjami z kolegami czy nauczycielami.
Jeśli obserwujesz u Twojego dziecka kłopoty wychowawcze pojawiające się w domu lub zgłaszane przez nauczycieli.
Jeśli pojawiają się u Twojego dziecka trudności związane z sytuacją rodzinną, dla dziecka czasami traumatyczną, taką jak np.: rozwód, dłuższy wyjazd jednego z rodziców za granicę, choroba, śmierć bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, uzależnienia

Na czym polega praca psychologa w szkole ?

Głównym adresatem wszelkich moich działań w szkole jest uczeń. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa. Praca z psychologiem jest dobrowolna.

Najważniejszym zadaniem zaś jest rozpoznanie potencjalnych możliwości uczniów ( ich słabych i mocnych stron), sytuacji wychowawczej oraz wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne czy interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku itp. Mają one charakter spotkań indywidualnych i grupowych.

Metody pracy psychologa szkolnego?

W pracy z grupą, przybierają ona charakter zajęć psychoedukacyjnych, polegających na rozwiązaniu konkretnego problemu, konfliktu a nawet mediacji pomiędzy uczestnikami sporu. W takim przypadku spotkania mają charakter cykliczny, bowiem celem jest nie tylko jednorazowe rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim otwarcie komunikacji, wyposażenie uczestników w umiejętność rozwiązywania konfliktów i uwolnienie od negatywnych emocji. Jest to też sposób integrowania grupy, która zaczyna darzyć siebie większym zaufaniem, zna swoje możliwości i ograniczenia.

Rozmowa psychologiczna jest jedną z metod pracy psychologa i jest podstawowym narzędziem pozwalającym zebrać tzw. wywiad, ale także utrzymać relacje w dalszej pracy z uczniem, bez oceniania go z pełną akceptacją i rozumieniem jego spraw.

Inną metodą jest obserwacja ucznia w różnych okolicznościach życia szkolnego. Obserwacja dziecka to najlepszy sposób, by w porę zauważyć pojawiające się w trakcie jego rozwoju problemy natury psychologicznej. Jest to jednocześnie najprostszy sposób uważnego przyglądania się dziecku, po to aby poczuło się ważne i potrzebne.

Mając na uwadze dobro dziecka zarówno rodzice, jak i nauczyciele mogą zgłosić się do mnie po pomoc, której głównym celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

Pragnę zaznaczyć, iż wzorem lat ubiegłych prowadzę systematyczną obserwację uczniów, przy pomocy arkusza obserwacji psychologicznej. Zapraszam zatem zarówno rodziców i nauczycieli do współpracy w tym zakresie.

Ciekawe linki

Polskie Towarzystwo Dysleksji http://www.ptd.edu.pl/
Polskie Towarzystwo ADHD http://www.ptadhd.pl/
Stowarzyszenie „Aktywnie przeciw depresji” http://www.depresja.org/
Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton” http://ponton.org.pl/
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę http://fdds.pl/

TeresaPedagog

W SOSW pracuje dwóch pedagogów szkolnych.

Beata Prusinowska, olgofrenopedagog, pedagog resocjalizacji, terapeuta wczesnego wspomagania.

Pedagog szkolny – Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, oddziałów przedszkolnych, zespołów rewalidacyjno-wychowawcze, klas I-II Szkoły Podstawowej.

Do zadań pedagoga należą: diagnozowanie i ocena rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Opracowanie wspólnie z innymi specjalistami ( wg potrzeb: lekarz, psycholog, logopeda, rehabilitant) indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka. Realizowanie z dzieckiem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju skoordynowanego z działaniami innych wyżej wymienionych specjalistów. Analizowanie i sprawdzanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie oraz wprowadzanie zmian w indywidualnym programie terapii dziecka.

Współpracuje z wychowawcami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, podejmuje działania wspierające rodzinę w rozwiązywaniu problemów, w tym współpracuje z instytucjami pomocowymi” MOPR. Zespół Opieki Kuratorskiej, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pedagog Beata Prusinowska organizuje również  konsultacje dzieci niebędących wychowankami SOSW i podopiecznymi zespołu WWR oraz ich rodziców.

Konsultacje dotyczą:

– rozpoznania problemów rozwojowych dziecka,

– wykonania badań przesiewowych w kierunku danej niepełnosprawności i pokierowania rodziców na pogłębioną diagnozę do specjalistycznych instytucji.

Udzielania porad w kierunku uzyskania specjalistycznej dokumentacji uprawniającej do korzystania z opieki Zespołu WWR lub skierowania dziecka do przedszkola specjalnego, zespołu rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły specjalnej.

Godziny pracy:

Poniedziałek – 10.00-14.00

Wtorek –          8.30- 12.30

Środa –             8.00 – 14.00

Czwartek –      10.00 – 13.00

Piątek –             8.00 -12.00

 

 Teresa Uszyńska

Godziny pracy:

Poniedziałek  11.00-15.00

Wtorek             8.00-12.00

Środa              11.00-15.00

Czwartek        10.00-14.00

Piątek                8.00-12.00

Kto może zgłosić się do pedagoga szkolnego?

Serdecznie zapraszam każdego z uczniów klas starszych oraz ich rodziców do kontaktu osobistego, telefonicznego tel.468339600

 Jaka jest rola i zadania pedagoga szkolnego?                     

 • Pedagog szkolny podejmuje działania dydaktyczno-wychowawcze uzupełniając i koordynując oddziaływania Dyrekcji SOSW w Skierniewicach, nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów prowadzących zajęcia rewalidacyjne, terapeutów, psychologa szkolnego, doradcy zawodowego, logopedy, pielęgniarki szkolnej oraz innych pracowników placówki.
 • Praca pedagoga szkolnego koncentruje się na podejmowaniu zindywidualizowanych działań dostosowanych do potrzeb ucznia uwzględniając specyfikę  środowiska, z jakiego uczeń się wywodzi oraz zdiagnozowanych problemów lub sytuacji trudnych wymagających wsparcia ze strony środowiska szkolnego.
 • Pedagog szkolny pełni rolę pośrednika pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz rodzicami lub opiekunami, a także pracownikami innych instytucji. W praktyce pedagog koordynuje proces komunikacji oraz diagnozę indywidualnych potrzeb  edukacyjnych,  opiekuńczych, wychowawczych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Działania te dotyczą także identyfikacji  przyczyn trudności  lub niepowodzeń szkolnych i  potencjalnych przejawów niedostosowania  społecznego. Do kompetencji pedagoga należy także podejmowanie interwencji w sytuacjach nagłych, o znamionach kryzysu , takich jak: incydenty związane z przejawianiem agresji, sytuacje konfliktowe uczniów oraz różnorodne problemy dnia codziennego. Niezwykle istotne są także zadania związane z profilaktyką uzależnień i zagrożeniami dotyczacymi patologii społecznej i niedostosowaniem uczniów do społecznie aprobowanych norm  w szkole i  w społeczeństwie.
 • Pedagog oraz specjaliści zespołów problemowych SOSW udzielają pomocy pedagogicznej rodzicom lub opiekunom, którzy napotykają na trudności w wychowaniu dzieci i młodzieży i wymagają specjalistycznego wsparcia ze strony szkoły. Rolą pedagoga szkolnego jest również wsparcie w organizowaniu pomocy finansowej dla uczniów z rodzin borykających się z problemami materialnymi.  Dotyczy to także pomocy z uzyskaniu dofinansowania  zakupu podręczników szkolnych i możliwości uzyskania stypendium socjalnego.

Doradca Zawodowy

WITAM NA STRONIE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

„KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO SZCZĘŚCIA I SWEGO MIEJSCA W SPOŁECZEŃSTWIE”  J. Korczak

Wstęp, najtrudniejszy do napisania i poprawiany przeze mnie wielokrotnie. Muszę napisać co to jest doradztwo zawodowe. Może być nudno, wytrzymajcie proszę  teoretyczne rozważania, nazwy, pojęcia, ale praktyka…Tu już nudno zdecydowanie nie jest. Zaczynamy.

Doradztwo zawodowe ma charakter systemowy. Realizowane jest na wszystkich etapach edukacyjnych w formie:

 • preorientacji zawodowej
 • orientacji zawodowej
 • doradztwa zawodowego

 W naszym ośrodku  doradztwo zawodowe prowadzimy poczynając od  oddziałów przedszkolnych przez szkołę podstawową, a dalej szkołę przysposabiająca do pracy i branżową. Wszystko na miarę możliwości naszych uczniów tak:

 • Preorientacja zawodowa dotyczy wychowanków oddziałów przedszkolnych. Podczas różnych zajęć zbliżamy dzieci do środowiska pracy. Pracujemy z dziećmi podczas zajęć edukacyjnych wg autorskiego programu autorstwa B.Mulik/K.Kozyra-Owczuk/M.Karbowiak. Wprowadzanie w świat zawodów poprzez zabawę w grupie, naśladowanie wybranych ról społecznych i zawodowych rozwija poczucie odpowiedzialności za wspólny cel, daje poczucie przynależności, ale umożliwia odróżnianie siebie od innych, wpływa na umiejętności kooperacji.
 • Orientacja zawodowa to zadanie pedagogiczne polegające na pomaganiu młodym ludziom we właściwym i uzasadnionym wyborze zawodu oraz kształtowaniu proaktywnych postaw wobec pracy. Modyfikujemy i dostosowujemy treści do potrzeb i możliwości naszych uczniów. I tak dla uczniów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy realizujemy szereg zajęć, które mają ich zaktywizować zawodowo w zakresie rozwijania niezbędnych kompetencji społecznych, mają za zadanie wszechstronnie stymulować ich rozwój i usprawniać funkcje poznawcze. W związku z tym staramy się stwarzać warunki, aby nasi uczniowie ze starszych klas szkoły podstawowej i PdP mogli osiągnąć stawiane im cele. Stąd budowa szklarni – aby mięli możliwość nauki prostych, ale jakże satysfakcjonujących czynności pracy, stąd innowacja pedagogiczna i stworzenie mieszkania treningowego – aby uczyć prawdziwej samodzielności, stąd realizacja pomysłu Klubu Absolwenta – jako kręgu wsparcia i propozycji spędzania czasu wolnego wszystkim uczniom z absolwentami, jak również realizacja innowacji „Galeria 105” w celu pomocy realizacji marzeń uzdolnionej młodzieży.
 • Doradztwo – zaplanowane działania wspierające w procesie świadomego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Rozporządzenie z 12 lutego 2019 r, w sprawie doradztwa zawodowego określa treści programowe, sposób realizacji oraz zadania doradcy. W poszczególnych załącznikach rozporządzenia zawarte są treści programowe. I tak szkół branżowych I stopnia dotyczy załącznik nr 4 przywołanego rozporządzenia.

Doradztwo realizowane jest podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, obowiązkowych zajęciach z zakresu kształcenia w zawodzie, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, zajęciach  związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, podczas zajęć z wychowawcą, szkolnym psychologiem czy pedagogiem, a także w ramach wycieczek i wizyt zawodowoznawczych.

Doradca pracuje w oparciu o corocznie opracowywany Program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. WSDZ można zdefiniować jako celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym podejmowanym przez naszą placówkę.

Naszym wspólnym sukcesem jest udział uczniów w projekcie „Zawodowcy w łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych pobieranie stypendium w sumie przez pięcioro uczniów. Wysokie stypendium pozwoliło uczniom na zainwestowanie w swój rozwój, opłacenie kursów florystycznych, prawa jazdy, kosmetycznego, zakup sprzętu komputerowego, czy wyposażenia kuchni w sprzęt dla ucznia wykazującego zainteresowania kulinarne.

 

 

Logopeda

Logopeda

Rehabilitacja

EEG (Biofeedback)

W naszej szkole prowadzone są treningi EEG Biofeedback. Trening taki wykorzystywany jest w edukacji, zwłaszcza dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi typu:- zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci i spostrzegania, zaburzenia mowy, ADHD, nerwice, stres, niepokój psychoruchowy czy zaburzona samoocena dziecka.

Treningi EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia oraz jego tempa pracy. Mają za zadanie wyeliminowanie stresu szkolnego i minimalizowanie niepożądanych zachowań uczniów. Biofeedback ma za zadanie wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów EEG Biofeedback: mgr Beatę Strzechmińską, mgr Joannę Strzelczyk.

 

REGULAMIN PRACOWNI EEG BIOFEEDBACK

 1. Na zajęcia terapii EEG Biofeedback uczęszczają uczniowie zakwalifikowani na zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaplanowaną rewalidacją, za zgodą lekarza.
 2. Praca odbywa się indywidualnie..
 3. Przed zakwalifikowaniem dziecka do uczestnictwa w terapii rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć nauczycielowi następujące dokumenty: zaświadczenie od lekarza, w tym lekarza specjalisty neurologa o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback oraz wynik badania EEG.
 4. Terapeuta zapoznaje rodziców/opiekunów i uczniów z podstawowymi zagadnieniami terapii Biofeedback.
 5. Rodzic/opiekun prawny przed rozpoczęciem treningów musi wyrazić pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka w terapii.
 6. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do udzielenia nauczycielowi specjaliście rzetelnego wywiadu, dotyczącego dziecka (zwracając szczególną uwagę na to, by podać informacje o tym jak dziecko funkcjonuje i jakie aktualnie dziecko przyjmuje leki).
 7. W sytuacji, gdy nauczyciel specjalista stwierdzi, że terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub zachodzą inne okoliczności zdrowotne, jest możliwość zawieszenia treningów .
 8. Terapia EEG Biofeedback jest nieobowiązkowa, dlatego w każdej chwili obie strony (prawny opiekun, terapeuta) podając uzasadnienie może przerwać terapię.
 9. W pracowni terapeutycznej uczeń może przebywać tylko w obecności nauczyciela specjalisty. Uczeń nie może samodzielnie korzystać ze sprzętu komputerowego i elektronicznego znajdującego się w pracowni.
 10. O kwalifikacji ucznia do terapii EEG BFB decyduje kolejność dostarczania wymaganej dokumentacji.
 11. Opiekun po zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem pisemnie potwierdza jego akceptację.

 

Terapia metodą Tomatisa

Komunikacja alternatywna

Zajęcia komunikacji alternatywnej przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z trudnościami w porozumiewaniu się z pomocą mowy. Celem terapii jest rozwijanie umiejętności komunikowania z wykorzystaniem środków pozawerbalnych (gestów, znaków graficznych, pisma), wpieranie rozwoju mowy dźwiękowej, uczenie zachowań niezbędnych w skutecznym komunikowaniu z otoczeniem. Uczestnicy tych zajęć korzystają z różnorodnych pomocy – tablic i książek komunikacyjnych, komunikatorów oraz komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem do komunikowania.

Sala terapii funkcjonalnej

Sala integracji sensorycznej

Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych. Stosowana jest w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się.

Terapia odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie przyrządy. Wyposażenie musi przede wszystkim obejmować wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego
Zadania, stawiane przed dzieckiem znajdują się w strefie najbliższego rozwoju. Oznacza to, że każde z nich stanowi swoiste wyzwanie dla dziecka i jego układu nerwowego – nie jest zbyt łatwe i nie jest zbyt trudne. Ciągłe balansowanie na granicy możliwości dziecka poprawia organizację pracy układu nerwowego, wyzwala więcej reakcji adaptacyjnych i wpływa na procesy uczenia się. Zadaniem terapeuty jest stałe monitorowanie i analizowanie zachowania dziecka, które to działania umożliwiają właściwy dobór kolejnych aktywności oraz pomocy terapeutycznych.
Warto podkreślić, że z problemów w zakresie integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną. Te problemy będą „rosły” razem z nimi. Dlatego tak ważna jest wczesna interwencja, która wspiera system nerwowy tak, aby mógł on prawidłowo odbierać, interpretować i organizować napływające informacje zmysłowe.

Sala doświadczenia świata

Terapia polisensoryczna to zajęcia prowadzone w sali doświadczania świata w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Sala Doświadczania Świata jest to miejsce, które pozwala w sposób innowacyjny i ciekawy stymulować nasze zmysły. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań. W przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego, które zakładają od dziecka dostosowywanie się, w Sali Doświadczania Świata stworzone jest takie otoczenie, które jest dopasowane do niego.

Sala Doświadczania Świata tworzy przyjazne warunki, w których… oddziałujemy na zmysły poprzez dotyk, dźwięki, muzykę, zapachy, światło, uzyskując efekt pobudzenia lub wyciszenia w wybranych obszarach percepcji. Dzięki takiej wielozmysłowej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich.

Zajęcia w Sali doświadczania świata skierowane są do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami: upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym, nadpobudliwych psychoruchowo.

Sala ta ma również za zadanie zapewnić komfort psychiczny i bezpieczeństwo, wprowadzić w stan relaksacji, odprężenia i wyciszenia, zachęcić do nawiązywania kontaktu i współdziałania z druga osoba, pomagać w pokonywaniu leku.

Sala gimnastyki korekcyjne

Siłownia

Hipoterapia

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.
Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.
2. Strefa emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
3. Strefa poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.
4. Strefa społeczna – aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

WSKAZANIA

Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych.
Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju.

Zamknij