REKRUTACJA

 W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym prowadzimy rekrutację:

  • do grup przedszkolnych /dla dzieci autyzmem lub z umiarkowanymi znacznym stopniem niepełnosprawności/
  • do zespołów rewalidacyjno – wychowawczych /dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wydane przez zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno – pedagogicznych/
  • do klas I-VIII Szkoły Podstawowej /dla dzieci z autyzmem lub z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności/
  • do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy /dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności/
  • do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia

Jakie dokumenty  potrzebne są, aby zapisać się do szkoły?

O przyjęcie mogą ubiegać się dzieci i młodzież posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Jesteśmy przygotowani na objęcie opieką i terapią dzieci, które poza niepełnosprawnością intelektualną mają niepełnosprawności sprzężone /dodatkowo np. z niepełnosprawnością ruchową , autyzmem/

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

O przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, na etap kształcenia w szkole ponadpodstawowej.

Prowadzimy nabór w zawodzie:

  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • pracownik pomocniczy gastronomii

Do podania o przyjęcie do Branżowej Szkoły 1 Stopnia należy dołączyć:

  1. Kopię aktu urodzenia
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  3. Zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty

Po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji należy w sekretariacie szkoły pobrać skierowanie na badania lekarskie kandydatów (lekarz medycyny pracy) a w przypadku kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii także skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne.

INTERNAT

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym funkcjonuje internat dla uczniów spoza Skierniewic. Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty związane z wyżywieniem.

Pliki do pobrania:

 

Zamknij