Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych  uczniów.

Celem konkursu jest:

  • poznanie przez dzieci Praw Dziecka,
  • uczenie dzieci korzystania z Praw Dziecka,
  • rozwijanie szacunku do ludzi bez względu na kolor skóry, religii, wieku, narodowości,
  • kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne,
  • rozwijanie zdolności manualnych uczestników.

Temat pracy konkursowej powinien obejmować wybrany aspekt praw dziecka, zapisany
w Konwencji o prawach dziecka m.in.: prawo do wychowywania się w rodzinie, oświaty i nauki, kultury, wypoczynku, rozrywki, ochrony zdrowia i opieki medycznej, wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu, ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem, prywatności, równości, życia bez przemocy.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I – uczniowie szkoły podstawowej

Kategoria II – uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy

Kategoria III – uczniowie szkoły branżowej

Praca powinna być samodzielna, opatrzona na odwrocie w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Prace oceniane będą pod względem zgodności z tematem, pomysłowości
i staranności.

Uczniowie, których prace zostaną wyróżnione otrzymają oceny celujące z plastyki, z kreatywności oraz słodki upominek. Prace tych uczniów zostaną wyeksponowane na stronie szkoły.

Format pracy: A3

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne
z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny.

Termin składania prac do 15 listopada 2020 r.

Pracę należy dostarczyć do klasy 102,111

 W.Trynkowska, K.Wasztan

Zamknij