Dane teleadresowe jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (w skrócie SOSW) :

Telefon: +46 833 96 00

E-mail: kontakt@soswskierniewice.pl

Adres korespondencyjny: ul. Nowobielańska 100, 96-100 Skierniewice

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-29

Wstęp deklaracji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.soswskierniewice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.soswskierniewice.pl

Dostępność cyfrowa dla strony internetowej www.soswskierniewice.pl

Strona internetowa www.soswskierniewice.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SOSW

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkolonego pracownika SOSW.
Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-20

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skierniewicach koordynatorem realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowej www.soswskierniewice.pl wyznaczony został pan Paweł Jaskuła
e-mail: p.jaskula@soswskierniewice.pl
telefon:  468339600

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Skierniewicach przy ulicy Nowobielańskiej 100 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul Nowobielańska 100, 96-100 Skierniewice

 • Do budynku prowadzi 6 wejść. Do wszystkich  wejść prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest wejście główne, przy którym znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.
 • Recepcja znajduje się na wprost  od wejścia głównego
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 • Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania  w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się –  w ośrodku jest zatrudniona osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia komunikacji alternatywnej.
Zamknij