W związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia w sprawie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do dn. 28.02.2023 roku drugiego stopnia alarmowego, konieczne jest, zgodnie z zapisami Zarządzenia, wzmocnienie ochrony ważnych obiektów publicznych (w tym wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli i szkół osobom postronnym).

W SOSW zostaje wprowadzony „Regulamin wejść i wyjść obowiązujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno – wychowawczym w Skierniewicach”.

Celem wprowadzenia regulaminu wejść do SOSW jest zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym w szkole uczniom, a także zapobieganie sytuacjom niepożądanym,
w tym wtargnięciom osób nieupoważnionych na teren szkoły.

1. Osoby niebędące pracownikami szkoły mogą wejść na teren placówki  wyznaczonymi wejściami. Uczniowie również zobligowani są do wchodzenia i wychodzenia do szkoły tymi wejściami.
2. Rodzice i opiekunowie prawni ucznia mają prawo pobytu na terenie szkoły w celu skontaktowania się  z własnym dzieckiem, nauczycielami uczącymi, dyrekcją szkoły lub administracją w wyznaczonych miejscach.
3. Ze względów bezpieczeństwa rodzice lub opiekunowie prawni wchodzący do szkoły są zobligowani do wpisania się w „rejestrze osób wchodzących i wychodzących”,  podania imienia i nazwiska, celu wejścia oraz niezbędnych danych. W „rejestrze” odnotowywana jest także godzina wejścia i wyjścia z placówki.

4. Dyrekcja udziela specjalnego pozwolenia na wejścia na teren placówki rodzicom opiekunom dzieci wymagających ze względu na stan zdrowia i potrzebujących specjalnej opieki. Lista osób uprawnionych znajduje się w sekretariacie  i na portierni.

5. Wcześniejszy niż w planie odbiór ucznia rodzic lub opiekun zgłasza do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły.

6. Uczniów, którzy nie mają zgody na samodzielny powrót do domu do oczekujących rodziców/ opiekunów odprowadzają uprawnione osoby.

7. Rodzice dzieci z zespołów rewalidacyjnych  oraz uczniów klas 1-3oraz innych, o których mowa w punkcie 4  mają możliwość wejścia do szatni  oraz świetlicy szkolnej podczas odprowadzania dziecka na zajęcia lub odbierania dziecka po zakończeniu zajęć. Dzieci z oddziałów przedszkolnych odbierają od rodziców/opiekunów pomoce nauczyciela   od drzwi wejściowych.

8.Rodzice dzieci z  WWR i  Programu za Życiem  mają możliwość wejścia do poczekalni przy pokoju nauczycielskim WWR  podczas odprowadzania dziecka na zajęcia lub odbierania dziecka po zakończeniu zajęć.

9. Osoby niebędące rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów mogą wejść na teren szkoły po  rejestracji w „rejestrze osób wchodzących i wychodzących”. Są one zobowiązane do przebywania tylko i wyłącznie w miejscach związanych  z celem wizyty
i noszenia plakietki informacyjnej z napisem „GOŚĆ”.

10. Wejścia i wyjścia kontroluje pracownik portierni  wyznaczony przez dyrektora. Osoby wchodzące i wychodzące zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.

11. Goście szkoły przybywający do niej na zaproszenie dyrekcji lub nauczycieli uczących w celach związanych z realizacją programu placówki, zawodami, konkursami lub wydarzeniami kulturalnym mogą wejść bez osobnej rejestracji.
12. W analogiczny sposób do szkoły wejść mogą osoby wykonujące prace remontowe
i  techniczne oraz dostawcy zamówionych wcześniej materiałów.
13. Osoby będące pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą  wpuszczane na teren szkoły.
14. Osoba nieprzestrzegająca zasad pobytu, przeszkadzająca w pracy szkoły lub realizująca wyraźnie inne cele niż te podane w trakcie wejścia będzie proszona
o opuszczenie terenu placówki.
15. Rodzice i prawni opiekunowie łamiący powyższy regulamin mogą być proszeni,
w przypadku kolejnego wejścia  do szkoły, O podanie bardziej szczegółowych informacji na temat celu swojego przybycia, a w trakcie całego ich pobytu towarzyszyć im może wyznaczony pracownik szkoły.
16. W przypadku złamania powyższego regulaminu, Dyrektor Szkoły może zakazać na stałe lub na określony czas wstępu na teren szkoły.

17. „Rejestr osób wchodzących i wychodzących” zawiera:
-imię i nazwisko osoby wchodzącej do szkoły;
-datę wejścia i wyjścia;
-godzinę wejścia do szkoły;
-godzinę wyjścia ze szkoły;
-cel wejścia.
18. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych wobec osób wchodzących znajduje się w miejscu zbierania danych, tak żeby osoba wchodząca mogła się bez problemu z nią zapoznać.

Zamknij