REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Skierniewicach

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele        i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowany jest przez wychowawców świetlicy i zatwierdzony przez dyrektora szkoły oraz co roku zostaje przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 5. czas pracy obydwojga  rodziców/prawnych opiekunów  – na wniosek,
 6. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki                   w szkole.

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie,  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
 2. zorganizowaną opiekę wychowawczą,
 3. kulturalną rozrywkę i zabawę,
 4. pomoc w nauce,
 5. właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
 6. rozwój zainteresowań oraz zdolności
 7. stymulowanie postawy twórczej,
 8. wdrażanie do samodzielnej pracy,
 9. pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
 10. pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,
 11. wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
 12. współpracę z ich nauczycielami i rodzicami/prawnymi opiekunami.
 13. Do zadań świetlicy należy:
 14. organizowanie opieki,
 15. organizowanie pomocy w nauce,
 16. przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 17. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 18. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 19. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 20. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
 21. rozwijanie samodzielności i aktywności,
 22. współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§ 3.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach wynikających z organizacji pracy ośrodka.
 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących                  w szkole, które wypełniają rodzice/prawni opiekunowie.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
 5. Opieką wychowawczą objęci są  uczniowie zakwalifikowani  na te zajęcia według ustaleń Komisji rekrutacyjnej  w oparciu o następujące kryteria punktowe:
Lp.Kryterium przyjęcia:Ilość punktów
1 Dowóz +Obydwoje rodzice  pracują45+5
2Dowóz+ rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracuje45+5
3Obydwoje rodzice  pracują40
4Dowóz +rodzic samotnie wychowujący dziecko, nie pracuje20+5
5Dowóz,  jeden rodzic pracuje  5+5
6Dowóz, obydwoje rodzice nie pracują  5+0
7Obydwoje rodzice nie pracują     0

6. Dowóz dzieci powinien być dostosowany do planu zajęć .

7. Liczba dzieci przebywających w świetlicy musi być zgodna z §7 pkt 3 Rozporządzenie MEN  

    z dnia 28 lutego 2019 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych

    przedszkoli ( Dz. U. poz.502 oraz z 2022r.poz 566 i 644).

8.W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie zakwalifikowani przez Komisje Rekrutacyjną,

    a także:

 1. skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub oczekający na zajęcia lekcyjne,
 2. zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii,
 3. interwencyjnie w sytuacjach losowych.
 4. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
 5.  Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 6. Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

§ 4.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 1. Wychowanek ma prawo do:
 2. właściwie zorganizowanej opieki,
 3. życzliwego traktowania,
 4. poszanowania godności osobistej,
 5. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 6. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 7. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 8. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego                             na wyposażeniu świetlicy.
 9. Wychowanek jest zobowiązany do:
 10. przestrzegania regulaminu świetlicy,
 11. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 12. współpracy w procesie wychowania i opieki,
 13. uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
 14. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
 15. respektowania poleceń nauczyciela,
 16. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 17. przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
 18. nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 19. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek.

§ 5.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje w zeszycie kontaktów.

§ 6.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć.
 5. Dziennik zajęć.
 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 7. Półroczne i roczne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.

§ 7.

Zadania nauczycieli świetlicy

 1. Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością świetlicy, takich jak: roczny plan pracy świetlicy, sprawozdania z działalności świetlicy, karty zgłoszeń dzieci             do przebywania w świetlicy.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Kierowanie pracą dydaktyczną,  wychowawczą i opiekuńczą.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według planu pracy świetlicy.
 6. Sumienne spełnianie obowiązków.
 7. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.
 8. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 9. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 10. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość                  o zachowanie zdrowia.
 11. Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami/prawnymi opiekunami wychowanków, dyrekcją szkoły i środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy.
 12. Rozstrzyganie spraw spornych związanych z pracą świetlicy oraz skarg zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci będących wychowankami świetlicy, dotyczących świetlicy.
 13. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 14. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 15. Czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej z pracą świetlicy.
 16. Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez dyrektora oraz wicedyrektora szkoły.
 17. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica                                              i wychowawcę ucznia.
Zamknij