Raport z badania stanu bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skierniewicach.

 

W dniach 22.10.2018 – 05.11.2018 w ośrodku przeprowadzono badanie stanu bezpieczeństwa w placówce.

Zagrożenia dzieci i młodzieży są szczególnie ważnym i niepokojącym zjawiskiem. Wymagają one stałego diagnozowania i podejmowania  środków zaradczych. Celem naszych badań była próba określenia obszaru zagrożenia nieprawidłowymi zachowaniami  w relacjach społecznych oraz substancjami psychoaktywnymi. Szczególnie interesowało nas uzyskanie informacji na temat tych zagrożeń, obecności substancji psychoaktywnych w środowisku  szkolnym,  poczucie zagrożenia, miejsca  zażywania narkotyków oraz doświadczenia w tym zakresie, wpływające w sposób bezpośredni na poczucie bezpieczeństwa  uczniów w naszej placówce.

W tym celu przygotowano ankiety dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy (uczniom w wypełnianiu ankiet pomagali wychowawcy klas) oraz  Branżowej Szkoły I Stopnia. Badanie związane było z realizacją hasła priorytetowego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego: „„Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych” realizowanego w placówce w roku szkolnym 2017/2018. Pedagog szkolny Beata Prusinowska i psycholog szkolny Beata Strzechmińska  opracowały, rozdały i przeprowadziły  ankiety, jak również  opracowały ich wyniki prezentowane poniżej.

Analizie poddano 37 ankiet uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy (tyle wpłynęło do gabinetu psychologa i pedagoga) co stanowi 83% ankietowanych oraz 5  ankiet uczniów Szkoły Branżowej I i II stopnia, co stanowi 100% ankietowanych.

Wyniki ankiety przeprowadzonej W SPP:

Na pytanie: ”Czy w szkole czujesz się bezpiecznie” – 93% uczniów dopowiedziało, że TAK, 3% rzadko, 3% nigdy.

Na pytanie: „ Czy byłeś / byłaś na terenie szkoły ofiar: 4% wskazało, że było ofiarą –obrażania.

Na pytanie: „Czy Ty biłeś kogoś / dokuczałeś komuś w szkole?” 79% odpowiedziało, że NIE, 29% –  TAK.

Na pytanie W jaki sposób reagujesz na przemoc okazaną Tobie?

61 % -wzywa pomocy

16% – nie wie jak reagować

16% – oddaje

6 % – ucieka

Na pytanie: „Czy proponowano Ci papierosy?” – 93% uczniów odpowiedziało, że nikt nie proponował papierosów, 6% odpowiedziało, że TAK w tym 3% uczniów wskazało, że był to ktoś ze szkoły, 3 %, że osoba spoza szkoły.

Na pytanie:Czy uczestniczyłeś w szkole w zajęciach na temat bezpieczeństwa” – 80% odpowiedziało, że TAK,  20%-NIE.

Na pytania: „Czy ktoś obrażał Cię w Internecie, na Facebooku , Messengere?” oraz „Czy zaczepiał Cię ktoś nieznajomy?” – 100% uczniów nie wskazało zagrożeń w tych obszarach.

Wnioski związane z realizacją zadań nt. stanu bezpieczeństwa w Szkole Przysposabiającej                          do Pracy:

Przeprowadzone zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 dotyczące „Cyberprzemocy”, „Niebezpieczeństw w Sieci” oraz „Kontaktów z Nieznajomymi i Akceptacji Inności”, przyniosły określony skutek – 100% uczniów potwierdza, że w placówce nie występują zachowania niebezpieczne w tych obszarach. Należy natomiast przeprowadzić zajęcia dotyczące zjawisk przemocy i sposobów reagowania na nie.

 Ankieta przeprowadzona w BS I i II Stopnia

(uczniowie w wieku : 2-17 lat, 3-21lat)

Analizie poddano 5 ankiet uczniów Branżowej Szkoły I i II  Stopnia (co stanowi 100% ankietowanych osób). Ankieta była anonimowa co zapewniło uczniom poczucie bezpieczeństwa przy jej wypełnianiu. W przypadku problemów w rozumieniu pytania pomagał psycholog lub wychowawca klasy.

Wyniki ankiety przeprowadzonej W SB I i II Stopnia

Na pytanie: Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe ? – 80% uczniów dopowiedziało, że TAK, 20%- NIE.

Wśród tych osób które piły, na pytanie Na pytanie: „Gdzie po raz pierwszy piłeś (piłaś)  alkohol?.” – 25% uczniów dopowiedziało- u rodziny, a 75% u kolegi. Nikt nie wskazał domu rodzinnego jako miejsca pierwszego spożycia alkoholu, ani nie podał innego miejsca.

Na  pytanie wielokrotnego wyboru „ Jaki piłeś (piłaś ) alkohol?” wśród pijących,  100% uczniów odpowiedziało,  iż pili  wódkę, a  75% wino i piwo.
W odpowiedzi na pytanie ” Kto poczęstował Cię alkoholem ?”100 % uczniów przyznało, że był to kolega.

W odpowiedzi na twierdzenie „ .Picie alkoholu według Ciebie”: 20% badanych stwierdza, iż  poprawia humor, 20% twierdzi, iż  leczy różne choroby, 20% zauważa iż  ułatwia nawiązywanie kontaktów towarzyskich, a 80 % wie, iż  prowadzi do uzależnienia i niszczy życie człowieka.

Na pytanie „ Czy używałeś ( używałaś ) innych środków odurzających ?” 40 %  respondentów odpowiedziało, iż  ich  nie używało, 20 % przyznało iż paliło papierosy, 20 % próbowało narkotyków, 20 %  innych środków.

Osoby, które odpowiedziały twierdząco dopytane „. Jak często palisz ?” odpowiedziały w 30 % spróbowałem tylko raz, a 67% paliłem ( paliłam) 2 – 3 razy.

Na pytanie” Skąd je bierzesz?” 67 % odpowiedziało, iż kupują z kieszonkowego, 30 % nie udzieliło odpowiedzi w tym zakresie.
Poproszeni o wymienienie osób proponujących im zażywanie tych substancji ankietowani odpowiadają na pytanie  „. Jeśli tak to kto proponował Ci  używanie ? następująco.

Alkohol i papierosy w 30 % proponowali im koledzy, jeśli chodzi o narkotyki 30 % stwierdza, iż nikt im nie proponował, a dwie osoby nie udzieliły na to pytanie żadnej odpowiedzi.

W odpowiedzi na pytanie „ Gdy odmawiałeś to byłeś” 60 % badanych stwierdza iż byli wyśmiewani, (nie było sytuacji w których by im  grożono, czy  zmuszano ich do używania substancji wbrew ich woli). 30 % uczniów nie odpowiedziało na to pytanie.

Na pytanie „ Kogo poprosisz o pomoc w wypadku, gdyby ktoś usiłował Cię namówić lub zmusić do palenia, picia lub zażywania narkotyków?, 20 % uczniów stwierdza, iż prosi o pomoc rodziców
20 % pedagoga szkolnego, 40% wychowawcę lub innego nauczyciela, a 20%  psychologa szkolnego.

Na pytanie. Czy kiedykolwiek doznałeś krzywdy ze strony obcej osoby? 100 % uczniów odpowiedziało, że  nie  spotkała ich krzywda ze strony osób nieznajomych.

Na pytanie wielokrotnego wyboru ” Podkreśl znane Ci wyrażenia” dotyczącego znajomości substancji psychoaktywnych 100 % uczniów udzieliło odpowiedzi. 60 % powtórzeń dotyczyło  wyrażenia – amfa, proszek, trawa; 40% powtórzeń określeń typu:  Adam, Aligator, biała, buchać, głupawka, towar; a  20 % powtórzeń dotyczyło określenia drops, pudrować, zwał. Żaden z uczniów nie podkreślił wyrażenia dystrofia, niezwiązanego z narkotykami.

Na pytanie Czy ktoś obrażał Cię w Internecie, na Facebooku , Messengere?” 60 % uczniów odpowiedziało że nie dotyczy ich ta sytuacja, ale 40 % nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Wnioski związane z realizacją zadań nt. stanu bezpieczeństwa w Szkole Branżowej I i II Stopnia

Przeprowadzone zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 dotyczące „Cyberprzemocy”, „Niebezpieczeństw w Sieci” oraz „Kontaktów z Nieznajomymi”.  Przyniosły one określony skutek – 100% uczniów potwierdza, że w placówce nie występują zachowania niebezpieczne w tych obszarach. Młodzież miała kontakt z różnymi substancjami psychoaktywnymi o czym świadczy znajomość nazewnictwa tych substancji oraz sposób i miejsca ich zażywania, Powyższe sytuacje nie dotyczą  placówki. Należy natomiast przeprowadzić zajęcia dotyczące zjawisk przemocy i sposobów reagowania na nie, zwłaszcza w zakresie odmowy przyjmowania substancji psychoaktywnych ich negatywnego wpływu na organizm człowieka. Zalecamy również przeprowadzenie akcji „ UŻYWKOM MÓWIĘ NIE”, w celu zwiększenia świadomości nt. zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

 

Raport z badania stanu-bezpieczenstwa w Specjalnym Osrodku Szkolno-08.11.2018

Zamknij