Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpiecznia dla Państwa dzieci. Prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpiecznia.

1/24

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł – opłacony w całości Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 801 120 000

20.04.2018

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH –

UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184

SPIS TREŚCI

Postanowienia ogólne 4

Definicje 4

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5

Wyłączenia odpowiedzialności 6

Suma ubezpieczenia / suma gwarancyjna oraz limity odpowiedzialności 6

Składka ubezpieczeniowa 7

Zawarcie umowy 7

Początek i koniec odpowiedzialności 7

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 7

Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 8

Ustalenie wysokości świadczenia 8

Wypłata świadczenia 9

Roszczenia regresowe w związku z ubezpieczeniami majątkowymi 10

Postępowanie dotyczące składania reklamacji 10

Postanowienie dotyczące składania skarg 11

Ważne informacje dla Ubezpieczających, Ubezpieczonych i Uprawnionych z umowy 11

Postanowienia końcowe 11

KLAUZULA NR 1 – ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 12

KLAUZULA NR 2 – DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE 12

KLAUZULA NR 3 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU LECZENIA SZPITALNEGO WSKUTEK 12

NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

KLAUZULA NR 4 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO 12

KLAUZULA NR 5 – ZASIŁEK DZIENNY Z TYTUŁU KRÓTKOTRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB NAUKI 14

KLAUZULA NR 6 – ZWROT KOSZTÓW REHABIILITACJI 14

KLAUZULA NR 7 – ZWROT KOSZTÓW WYPOŻYCZENIA LUB NABYCIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH 15

LUB USZKODZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

KLAUZULA NR 8 – ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 15

KLAUZULA NR 9 – ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU W PRZYPADKU ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO 15

RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO

2/24

KLAUZULA NR 10 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA 16

UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

KLAUZULA NR 11 – DODATKOWY MIESIĄC UBEZPIECZENIA 16

KLAUZULA NR 12 – DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z POWODU CHOROBY 16

KLAUZULA NR 13 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W PRZYPADKU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO 16

SPOWODOWANEJ NOWOTWOREM ZŁOŚLIWYM

KLAUZULA NR 14 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZDIAGNOZOWANIA U UBEZPIECZONEGO 17

WRODZONEJ WADY SERCA

KLAUZULA NR 15 – COMPENSA IME – UBEZPIECZENIE IME KIDS SECURE 17

KLAUZULA NR 16 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 17

KLAUZULA NR 17 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 18

KLAUZULA NR 18 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE POWIERZONE NA PRZECHOWANIE DO SZATNI 19

KLAUZULA NR 19 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU PROWADZENIA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO 20

W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 23

3/24

Do Ogólnych warunków ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży,

osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne III 184

wprowadza się niniejszą tabelę spełniającą warunki wynikające z art. 17 Ustawy o Działalności

Ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji

zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakłady ubezpieczeń.

Rodzaj informacji Numer zapisu OWU

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania

i innych świadczeń

§ 2 § 3; § 7; §11; Klauzula nr 1 – § 2; § 3; Klauzula

nr 2 – § 2 ust. 1–3; Klauzula nr 3 – § 2 ust. 1–3;

Klauzula nr 4 – §2; §3 ust. 1–4; Klauzula nr 5 – §

2; § 3 ust. 1–3; Klauzula nr 6 – § 2; § 3 ust. 1;

Klauzula nr 7 – § 2; § 3 ust. 1; Klauzula nr 8 – §

2; § 3 ust. 1, 3; Klauzula nr 9 – § 2; § 3 ust. 1,

3–5; Klauzula nr 10 – §2 ust. 1, 3; Klauzula nr 12

§ 1 ust.2; § 2; § 3; Klauzula nr 13 § 2; § 3; Klauzula

nr 14 § 2; § 3; Klauzula nr 15 § 1 ust.2 §2; § 3; ;

Klauzula nr 16 – § 2; § 3; Klauzula nr 17 – § 2; § 3;

Klauzula nr 18 – § 2; § 3; Klauzula nr 19 – § 2; § 3;

2. Ograniczenia oraz wyłączenia

odpowiedzialności zakładu

ubezpieczeń uprawniające do

odmowy wypłaty odszkodowania

i innych świadczeń lub ich obniżenia

§ 3; § 4; § 5; § 7; §10; §11; Klauzula nr 1 – §

2; § 3 ust. 3–4; § 4; Klauzula nr 2 – §2 ust. 2–3;

Klauzula nr 3 – § 2 ust. 2–3; Klauzula nr 4 – §1

ust. 2; § 3 ust. 2–3,5; § 4; Klauzula nr 5 – § 2; §

3 ust. 2–3; Klauzula nr 6 – § 3 ust. 3; Klauzula

nr 7 – § 3 ust. 3; Klauzula nr 8 – § 3 ust. 2, 4;

Klauzula nr 9 – § 3 ust. 2, 4–5; Klauzula nr 10 –

§ 2 ust. 2; Klauzula nr 12 § 2; § 3 ust. 1–3, § 4;

Klauzula nr 13 – §1 ust. 2 § 3 ust. 1–2; Klauzula

nr 14 § 3 ust. 1–2; Klauzula nr 15 § 4; Klauzula nr

16 – § 3 ust. 3–4, 6; § 4; § 5; Klauzula nr 17 – §

3 ust. 3–5; § 4; § 5; Klauzula nr 18 – § 3 ust. 2–4;

§ 4; § 5; Klauzula nr 19 –§ 3 ust. 3–5; § 4; § 5

4/24

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH –

UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia

Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących

się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne

III („OWU”), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia („umowa”)

z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie

będącymi osobami prawnymi, zwanymi dalej Ubezpieczającymi. Niniejsze

ubezpieczenie dedykowane jest dzieciom, młodzieży, osobom uczącym się

oraz personelowi w placówkach oświatowych.

2. W porozumieniu z Ubezpieczającym COMPENSA może wprowadzić

do umowy postanowienia dodatkowe albo odmienne od zapisów

niniejszych OWU. Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy

pisemnej pod rygorem nieważności. W razie wprowadzenia do umowy

postanowień dodatkowych albo odmiennych, niniejsze OWU mają

zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia nie

stanowią inaczej.

3. Ubezpieczający może zawrzeć umowę na cudzy rachunek.

4. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek:

1) Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczonemu warunki

umowy ubezpieczenia na piśmie, lub – jeżeli osoba ta wyrazi na to zgodę,

na innym trwałym nośniku, jak również poinformować Ubezpieczonego

o prawie żądania od COMPENSY informacji, zgodnie z pkt 2) poniżej;

2) Ubezpieczony może żądać by COMPENSA udzieliła mu informacji

o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU w zakresie,

w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego; COMPENSA

zobowiązana jest na żądanie Ubezpieczonego, zapewnić mu dostęp do

ww. materiałów informacyjnych w formie papierowej, elektronicznej lub

w inny uzgodniony z nim sposób;

3) z zastrzeżeniem ust. 5, Ubezpieczony jest uprawniony do żądania

należnego świadczenia bezpośrednio od COMPENSY, chyba że strony

uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane,

jeżeli wypadek już zaszedł;

4) roszczenie o zapłatę składki przysługuje COMPENSIE wyłącznie

przeciwko Ubezpieczającemu;

5) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność COMPENSY może ona

podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu.

5. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym

umową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może

dochodzić roszczenia bezpośrednio od COMPENSY.

§ 2. DEFINICJE

Użyte w OWU definicje oznaczają:

1) AKTY SABOTAŻU I TERRORU – użycie siły lub przemocy

psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa,

mające na celu zastraszenie lub wymuszenie na określonej grupie

ludności, przedsiębiorstwie lub państwie ustępstw w drodze do realizacji

celów politycznych, ekonomicznych, religijnych lub ideologicznych;

2) CHOROBA PRZEWLEKŁA – schorzenie polegające na trwałym,

nieodwracalnym i postępującym uszkodzeniu ustroju obniżającym jego

wydolność i sprawność, w trakcie którego mogą występować okresy

zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego ustąpienia objawów i które

zostało zdiagnozowane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej;

3) NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane

przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba, niezależnie od swej

woli, doznała uszczerbku na zdrowiu lub zmarła; za nieszczęśliwy

wypadek w rozumieniu OWU uznaje się również:

a) zawał serca i udar mózgu,

b) usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,

c) utonięcie,

d) atak epileptyczny,

e) omdlenie;

4) OPIEKUN PRAWNY – rodzic posiadający władzę rodzicielską lub inna

osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych

przepisach (w szczególności kodeksu rodzinnego i opiekuńczego);

5) POBYT W SZPITALU – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną

ubezpieczeniową w ramach umowy, służący przywróceniu lub poprawie

zdrowia Ubezpieczonego. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego

w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni – dzień wypisu ze

szpitala. Jeżeli w czasie pobytu w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego,

okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego;

6) POLISA – dokument wystawiony przez COMPENSĘ, który

potwierdza zawarcie umowy;

7) SPORTY EKSTREMALNE:

a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm,

speleologia, buldering, wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning, trekking

na wysokości pow. 3.000 m n.p.m.,

b) kajakarstwo górskie, rafting i wszelkie jego odmiany, hydrospeed,

surfing, kitesurfing, wakeboarding oraz windsurfing i wszelkie jego odmiany

przy wietrze o prędkości powyżej 50km/h, pływanie długodystansowe na

wodach otwartych,

c) nurkowanie na głębokość poniżej 15 m oraz freediving,

d) żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil

morskich od brzegu,

e) następujące formy narciarstwa: skialpinizm, ski-tour, zjazdy

ekstremalne, freestyle, jazda poza wyznaczonymi trasami, zjazdy

wyczynowe,

f) następujące formy snowboardingu: freeride, snowboarding

wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje

snowboardowe, jazda poza wyznaczonymi trasami, zjazdy wyczynowe,

g) snake glist, snowkite, snowtrikke, snowblades, supershorties,

boardercross, snowscooting, icesurfing,

h) jazda samochodami, jazda na rowerach, motocyklach oraz quadach

po trasach specjalnych (specjalnie przygotowana trasa do jazdy

samochodami, jazdy na rowerach, motocyklach oraz quadach, również

w terenie naturalnym, obfitująca w przeszkody w rodzaju wysokich

ścianek, beczek, wszelkiego rodzaju murków, poręczy, schodów,

usypanych z ziemi górek, „hopów”, „dirtów”, ramp, skoczni, zjazdów,

dołów, muld, kolein, słupków lub tyczek), torach wyścigowych, halach

bądź w terenie naturalnym obfitującym w przeszkody,

i) następujące rodzaje kolarstwa: górskie, torowe, szosowe, downhill,

wyczynowa jazda na BMX, street lunge, mountain boarding,

j) udział w polowaniach na zwierzęta z użyciem broni palnej lub

pneumatycznej, myślistwo, łucznictwo,

k) wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami

5/24

klimatycznymi lub przyrodniczymi, obszary górskie lub wyżynne na

wysokości powyżej 3.000 m n.p.m., strefa podbiegunowa, Alaska,

Syberia, Kamczatka, obszary pustynne, dżungla,

l) rugby, zorbing;

8) SZKODA – uszczerbek majątkowy lub niemajątkowe następstwo

zdarzenia w postaci śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda

osobowa) lub uszczerbek majątkowy powstały w następstwie zdarzenia

w postaci zniszczenia lub uszkodzenia mienia (szkoda rzeczowa);

9) SZPITAL – placówka odpowiadająca pojęciu szpitala wg prawa

państwa, w którym doszło do nieszczęśliwego wypadku, którego

zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie,

przeprowadzanie badań diagnostycznych, udzielanie świadczeń

zdrowotnych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tego celu

przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią

infrastrukturę i zatrudniająca całodobowo zawodowy, wykwalifikowany

personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymująca stałe

miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadząca dla nich dzienne rejestry

medyczne;

10) TABELA USZCZERBKOWA – Tabela procentowego trwałego

uszczerbku na zdrowiu obowiązująca w dniu zawarcia umowy, stosowana

przy ustaleniu procentowej wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu,

co do skutków nieszczęśliwych wypadków objętych umową, dostępna we

wszystkich placówkach COMPENSY oraz na stronie www.compensa.pl;

11) TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU – trwałe, nierokujące

poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;

12) UDAR MÓZGU – uszkodzenie tkanki mózgowej przez:

a) niedokrwienie lub zawał mózgu,

b) krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy,

c) zator materiałem pozaczasowym wywołujący trwałe następstwa

i objawy neurologiczne trwające dłużej niż 24 godziny;

13) UBEZPIECZAJĄCY – podmiot zawierający umowę, zobowiązany

do opłacenia składki;

14) UBEZPIECZONY – osoba fizyczna objęta ochroną

ubezpieczeniową;

15) UPRAWNIONY – osoba wskazana imiennie przez Ubezpieczonego

do odbioru świadczenia na wypadek jego śmierci. Jeżeli Ubezpieczony

nie wskazał uprawnionego, świadczenie zostanie wypłacone według

następującej kolejności:

a) małżonkowi,

b) dzieciom – w przypadku braku małżonka (w równych częściach),

c) rodzicom – w przypadku braku małżonka i dzieci (w równych

częściach),

d) w przypadku braku osób wskazanych w ppkt od a do c – podmioty

powołane do spadku na podstawie testamentu, a w przypadku nie

pozostawienia przez Ubezpieczonego testamentu – powołane do spadku

na mocy przepisów prawa (w równych częściach);

16) ZAWAŁ SERCA – rozpoznany jako zawał mięśnia sercowego przez

lekarza udzielającego pomocy Ubezpieczonemu, martwica części mięśnia

sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia, na skutek zamknięcia

tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.

§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego.

2. Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:

1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek

nieszczęśliwego wypadku;

2) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów

sabotażu i terroru;

3) świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku;

4) świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru;

5) jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota,

użądlenia;

6) jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego

wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na

zdrowiu;

7) zwrot kosztów zleconej przez lekarza i przeprowadzonej na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej operacji plastycznej niezbędnej

w celu zmniejszenia oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała będących

następstwem nieszczęśliwego wypadku;

8) zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego

wypadku.

3. Po opłaceniu dodatkowej składki zakres podstawowy ubezpieczenia

może zostać rozszerzony o następujące Klauzule:

1) KLAUZULA nr 1 – zwrot kosztów leczenia;

2) KLAUZULA nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne;

3) KLAUZULA nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia

szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku;

4) KLAUZULA nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego

zachorowania Ubezpieczonego;

5) KLAUZULA nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności

do pracy lub nauki;

6) KLAUZULA nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji;

7) KLAUZULA nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków

specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego;

8) KLAUZULA nr 8 – zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby

niepełnosprawnej;

9) KLAUZULA nr 9 – zwrot kosztów pogrzebu prawnego opiekuna

Ubezpieczonego;

10) KLAUZULA nr 10 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci

prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;

11) KLAUZULA nr 11 – dodatkowy miesiąc ubezpieczenia;

12) KLAUZULA nr 12 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu

choroby;

13) KLAUZULA nr 13 – jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci

Ubezpieczonego spowodowanej nowotworem złośliwym.

14) KLAUZULA nr 14 – jednorazowe świadczenie z tytułu

zdiagnozowania u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca;

15) KLAUZULA nr 15 – COMPENSA iMe – ubezpieczenie iMe Kids

Secure;

16) KLAUZULA nr 16 – odpowiedzialność cywilna dyrektora placówki

oświatowej;

17) KLAUZULA nr 17 – odpowiedzialność cywilna personelu placówki

oświatowej;

18) KLAUZULA nr 18 – odpowiedzialność za mienie powierzone na

przechowanie do szatni;

19) KLAUZULA nr 19 – odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia

żywienia zbiorowego w placówce oświatowej.

4. Umowa zawarta na podstawie niniejszych OWU obejmuje

nieszczęśliwe wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

5. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem

postanowień określonych dla poszczególnych Klauzul i ust. 6.

6. Zakres terytorialny ubezpieczenia w zakresie ryzyk: śmierci wskutek aktów

sabotażu i terroru oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów

sabotażu i terroru ograniczony jest do nieszczęśliwych wypadków, które miały

miejsce na terytorium krajów będących członkami Unii Europejskiej.

6/24

§ 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W przypadku ubezpieczeń majątkowych:

1) COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający

lub Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie;

2) jeżeli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego

lub Ubezpieczonego, COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności,

chyba że zapłata świadczenia odpowiada w danych okolicznościach

względom słuszności.

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte nieszczęśliwe wypadki lub

zdarzenia:

1) których przyczyną było spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu,

zażycie narkotyków, substancji psychotropowych, psychoaktywnych,

innych środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu

przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzypisanych przez

lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie

ze wskazaniem ich użycia wynikającej z informacji dołączonej do

opakowania;

2) których przyczyną było spożycie substancji określonej w załączniku nr

1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia

19 października 2005 r. (z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie

art. 34 tej konwencji) mogącej służyć poprawie wyniku sportowego, której

użycie pozostaje w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej;

3) powstałe w następstwie jakiejkolwiek choroby, nawet zaistniałej nagle,

z zastrzeżeniem chorób uznawanych za nieszczęśliwy wypadek zgodnie

z definicją w OWU (to jest zawał serca i udar mózgu oraz atak epilepsji

niebędący wynikiem choroby przewlekłej), Klauzulą nr 4 (jednorazowe

świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego) lub

Klauzulą nr 12 (dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby);

4) powstałe w następstwie poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu

lub zabiegom o charakterze medycznym, chyba że przeprowadzenie ich

było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku objętego

umową oraz zostało zlecone przez lekarza;

5) powstałych w następstwie zabiegów albo leczenia metodami

niekonwencjonalnymi;

6) powstałe w następstwie zatrucia

Zamknij