Regulamin Konkursu przyrodniczego
FOTONATURA XIII edycja 2018r.
pt: „Świat zwierząt wodnych w Polsce”

I. Organizatorzy:
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach
Pod patronatem: Nadleśnictwo Skierniewice
II. Komisja Konkursowa:
– pracownicy Nadleśnictwa Skierniewice
– nauczyciele opiekunowie Szkolnych Kół LOP
– nauczyciele plastyki
– profesjonalni fotografowie
III. Celem konkursu jest:
– propagowanie idei ochrony przyrody w miejscach ciekawych przyrodniczo woj. łódzkiego,
– wdrażanie do prowadzenia i doskonalenia obserwacji przyrodniczej,
– zwrócenie uwagi na bioróżnorodność ekosystemów,
– rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych,
członków Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody z terenu miast i powiatów Skierniewice,
Rawa Maz., Łowicz i Brzeziny.
IV. Zasady udziału w konkursie:
– uczeń zgłasza barwne zdjęcia o formacie 13×18 opatrzone etykietą zawierającą pieczątkę
szkoły, nazwisko i imię ucznia, wiek, imię i nazwisko opiekuna oraz tytuł zdjęcia,
– każdy uczeń może zgłosić od 2 do 4 zdjęć (prac) do konkursu,
– prace należy składać w terminie do 15 listopada 2018 roku,
– nadesłane prace nie będą zwracane autorom, nagradzane prace będą eksponowane na
wystawach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody,
– nadsyłając pracę autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu
niniejszego konkursu.
V. Kryteria oceny i wyboru laureatów:
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I – młodzież szkół podstawowych,
Kategoria II – młodzież liceów i zawodowych szkół ponadpodstawowych.
Kryteria oceny i wyboru laureatów:
– wartość merytoryczna pracy, inwencja twórcza, forma opracowania pracy;
– samodzielność w opracowaniu pracy
– oryginalność ujęcia tematu, szata graficzna pracy.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2018r. O dokładnym terminie laureaci
zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste
rozdanie nagród z okazji obchodów Dnia Ligi Ochrony Przyrody w styczniu 2019r.
Uroczystość ogłoszenia wyników, przyznania nagród i wręczenia dyplomów będą połączone
z prezentacją wyróżnionych prac.
Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem tel. 881233088.

Zamknij